Algemene Voorwaarde

1 Algemeen

1.1) Sportlery is een online platform waar sporters elkaar kunnen vinden om samen te sporten, sport locaties kunnen boeken en nieuwe sporten ontdekken door lessen, workshops en events bij te wonen.

 

1.2) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen de Vennootschap onder Firma “Sportlery” , statutair gevestigd in Rotterdam en met adres Marconistraat 16, 3029 AK te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67381421 met BTW-nummer NL856959030B01, bezoekers van de site evenals die gebruik maken van één of meer diensten die worden aangeboden door Sportlery op de site (verder te noemen: “Gebruiker”), de aanbieders van sportlocaties, lessen, workshops en events (verder te noemen: “Sportaanbieder”).

 

1.3) Voor overeenomsten tussen Sportlery en de Gebruikder en Sportaanbieder is uitlsuitende deze Algemene Voorwaarde van toepassing. Zowel de Gebruiker als Sportaanbieder verklaart dat hij de inhoud van deze voorwaarde vóór de sluiting van het contract tussen beide volledig hebben doorgenomen en stemmin in met de inhoud hiervan.

1.4) De voorwaarden zijn te vinden op de website onder de sub-site “Algemene-Voorwaarde”.

 

1.5) Sportlery behoudt zich het recht om de voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder opgaaf van redenen. De Gebruikers worden 60 dagen voorafgaand van de inwerktreding van de wijziging ingelicht. Deze informatie zal verzonden worden naar het e-mailadres dat bij Sportlery bekend is. Als de Gebruiker niet binnen twee weken bezwaar indiend, worden de wijzigingen automatisch geaccepteerd.

1.6) Sportlery adviseert de Gebruiker om deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat de rechten en verplichtinge duidelijk zijn.

 

2 Algemene Gebruiksvoorwaarde

2.1) Sportlery heeft met zijn website uitsluitend een faciliterende rol om de Sportaanbieder en Gebruiker bij elkaar te brengen. Sportlery zal zelf niet aanwezig zijn bij een ontmoeting tussen de Sportaanbieder en Gebruiker.

 

2.2) De Gebruiker en Sportaanbieder stemmen ermee in dat zij automatisch lidworden van Sportlery op het moment dat zij zich aanmelden op de website. Dit betreft een basis lidmaatschap en hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

2.3) Bij het aanmelden op de website verklaren de Gebruiker en Sportaanbieder akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden

 

2.4) Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment worden opgezegd, zonder opgave van redenen, met onmiddelijke ingang door beide partijen. Leden kunnen opzeggen per e-mail, waarna hun gegevens die op de website staan zullen worden verwijderd.

 

2.5) Sportlery kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor naleving van deze voorwaarden door  Gebruikers en/of Sportaanbieder voor de tussen hen gesloten overeenkomsten. Alle Gebruikers en Sportaanbieder kunnen zich met klachten wenden tot Sportlery.

3 Aanmelding & Gegevens

3.1) De Gebruiker moet zich aanmelden op de website van Sportlery alvorens zij gebruik kunnen maken van de diensten die aangeboden worden door de Sportaanbieder.

 

3.2) Het gebruik van Sportlery is op eigen risico en Sportlery kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden schade, op welke wijze dan ook, met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving.

3.3) De intellectuele eigendomsrechten op Sportlery en op de onderliggende software, vormgeving en content berusten te allen tijde bij Sportlery of haar licentieverleners. Door het aanleveren van content voor het maken van een profielpagina op Sportlery, geven gebruikers een eeuwigdurende internationale licentie af om deze user-generated content te gebruiken in het kader van de functie van Sportlery.

4 Verplichting Gebruiker

4.1) De Gebruiker is verplicht om zich te houden aan gemaakte reservering en de relevanten contractuele voorwaarden tussen de Gebruiker en de Sportaanbieder, met name de betaling. Op het moment dat de Sportaanbieder aan Sportlery meldt dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, heeft Sportlery het recht om zijn contract met de Gebruiker te beëindigen.

 

4.2) De Gebruiker is verplicht om zijn toegang to de gegevens geheim te houden. De dienst die aangeboden wordt en in het bijzonder de toegang tot het platform van Sportlery mogen niet worden doorverkocht of overgedragen tegen betaling aan derden met winstoogmerk.

 

4.3) De Gebruiker is verplicht om zich respectvol te gedragen tegenover de Sportaanbieder, zowel op het online platform als op locatie, tijdens een les, workshop en event. De Gebruiker mag geen ongepast, beledegend, kwetsende of aanstootgevende taal te gebruiken.

5 Verplichting Sportaanbieder

5.1) De Sportaanbieder is verplicht zich te houden aan gemaakte afspraken en de relevante contractuele voorwaarden tussen de Sportaanbieder en Gebruiker, met name het verstrekken van de aangeboden dienst.

 

5.2) De Sportaanbieder is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste gegevens op het platform, zoals beschikbaarheid. Ook als er buiten de website om veranderingen plaatsvinden.

 

5.3) De Sportaanbieder is verplicht om de gangbare hygiëne regels na te leven en ervoor te zorgen dat de aangeboden dienst in goede kwaliteit verkeerd en bestemd is voor het beoogd gebruik.

 

5.3) De Sportaanbieder is verplicht om zich respectvol te gedragen tegenover de Gebruiker,  zowel op het online platform als op locatie, tijdens een les, workshop en event. De Sportaanbieder mag geen ongepast, beledegend, kwetsende of aanstootgevende taal te gebruiken.

 

6 Boeking & Betaling

6.1) De Gebruiker kan zich aanmelden voor een activiteit op het platform. Bij aanmelding voor een ‘gratis’ activiteit, zijn geen verdere verplichtingen. De Gebruiker zal een bevestiging per mail ontvangen.

 

6.2) De Boeking van een ‘betaalde’ activiteit door de Gebruiker wordt bevestigd nadat de Gebruiker de boeking betaalt heeft via het platform. Hierna ontvangt de Gebruiker een bevestiging per mail.

 

Sportlery berekent een commisie van 10% van de aangeboden prijs door de Sportaanbieder en zal deze inhouden bij de transactie. De aangeboden prijs op Sportlery is gelijk aan de prijs die aangeboden wordt op het originele platform van de Sportaanbieders.

7 Annulering

7.1) Tenzij de annuleringsvoorwaarde van de betreffende Sportaanbieders anders vermeld, kunnen boekingen tot 24 uur voor het begin van de dienst worden geannuleerd op het platform van Sportlery. Een annulering binnen 24 uur wordt alleen geaccepteerd in overleg met de Sportaanbieder.

 

7.2) De Sportaanbiers hebben het recht om de boeking te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Gebruiker een incorrect of onbereikbaar e-mail adres heeft opgegeven.

 

7.3)  Om misbruik van de (gratis) te voorkomen diensten en niet op last van de Sportaanbieders met boekhoudkundige fouten, behoudt Sportlery zich het recht voor om een reservering in een individueel geval te annuleren, indien een onderzoek door Sportlery of de Sportaanbieders onder de klant gespecificeerde telefoonnummer en mogelijk is. In deze gevallen is er geen vordering van de gebruiker op de geleverde diensten en het gebruik van het sportaanbod. Hetzelfde geldt als herhaalde boekingen bij de door de gebruiker opgegeven e-mailadres in het verleden en de gebruiker heeft geen sport aanbiedingen genomen zijn gemaakt.

8 Aansprakelijkheid

8.1) Sportlery aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van leden en andere bezoekers van de website en alle andere derden.

 

8.2) Sportlery wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af in het geval dat de Sportaanbieders de boekingen niet correct overnemen of in het boekingsysteem deze verkeerd heeft ingevoerd.

 

8.3) Sportlery is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade die al dan niet ontstaat uit dubbele boekingen.

9 Toepasselijk Recht & Jurisdictie

9.1) Op overeenkomsten tussen Sportlery en de Gebruiker waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien de vaste woon- en verblijfplaats van de consument niet in Nederland is.

 

9.2) Geschillen tussen Sportlery en de Gebruiker over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de service, kunnen zowel door Sportlery als de Gebruiker uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

9.3) De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Sportlery sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit.


Het e-mailadres van Sportlery is: info@sportlery.nl

 

10 Slot Bepaling

10.1) Sportlery behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Indien deze gewijzigd worden, zal Sportlery de Gebruiker hiervan 30 dagen voor de inwerkingtreding hiervan op de hoogte stellen, via het door de gebruiker aan Sportlery verstrekte emailadres. Tevens zullen zij bekend worden gemaakt de eerstvolgende keer dat de Gebruiker gebruik maakt van het platform.

 

10.2) Sportlery slaat persoonlijke gegevens op van de Gebruiker. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.